એનર્જી ટ્રાન્સમ્યુટેશન રિચ્યુઅલ

એક કોસ્મિક ક્લિનિંગ પ્રક્રિયા જે તમારી નકારાત્મકતા ઉર્જા લેશે, તેને સકારાત્મક ઊર્જામાં પરિવર્તિત કરશે અને તેને બ્રહ્માંડમાં પાછી છોડશે.......